Simulation

Hvad er simulationsundervisning?

Simulation er en læringsmetode, der øger elevens muligheden for at træne og afprøve færdigheder i en undervisningssituation, som er praksisnær. Eleven har ved simulation mulighed for at træne/gentage praksisnære færdigheder.

Simulation kan inddeles i:

  • Ikke teknologisk simulation – rollespil, figuranter, cases
  • Lavteknologisk simulation – attrapper, modeller, hjælpemidler, ikke teknologiske dukker
  • Højteknologisk simulation – Simulationsdukker (fx SimMan/Nursing Anne/Nursing Kelly fra Laerdal), VR

Simulation med dukker kan nogle gange have fokus på færdighedstræning (skills) og andre gange øves full-scale scenarier, der ligner praksis.

Formålet med simulation

At skabe en praksisnær undervisning, hvor den kompleksitet eleverne møder i praksis, efterlignes i form af forskellige scenarier. Simulation muliggør at viden, færdigheder og holdninger kan erhverves samtidigt i et sikkert og trygt læringsmiljø. Der er fokus på elevernes refleksion og læring. Simulationsrummet kaldes det tredje læringsrum, og her kan eleverne kombinere viden fra skolen med viden fra klinisk praksis.

"Simulation er muligheden for at kopiere alle eller næsten alle væsentlige aspekter af en klinisk situation, således at situationer lettere kan forstås og håndteres, hvis en lignende situation faktisk opstår i praktikken. Således kan simulation anvendes som en metode, der skal efterligne dele af eller alle aspekter af en situation, så den lærende oplever denne som troværdig og realistisk – og gennem anvendelse af viden, handling og refleksion opøver teoretisk forståelse og sammenhæng"  (Helleshøj m.fl.:  Simulation i sundhedsuddannelserne 2015, s. 29).

Således kan simulation designes praksisnært til at demonstrere procedurer, problemløsning og beslutningstagen, samt kritisk tænkning gennem teknikker som rollespil og brug af teknologisk udstyr som interaktiv video og simulationsdukker. Scenariebaseret simulationsundervisning er bygget om en metode, som indeholder:

  • Briefing: Scenen sættes
  • Scenarie: Handlinger trænes virkelighedsnært
  • Debriefing: Efterbearbejdning og refleksion

Debriefingen er central og skal altid være en del af den simulationsbaserede undervisning. Simulationsbaseret undervisning bliver først til læring, når eleverne gennem en debriefing reflekterer over hændelsesforløbet, samt i dialog drøfter deres handlinger og følelser. Debriefing er en struktureret feedback, hvor underviseren fungerer som facilitator. Debriefing kan opbygges i 3 faser; beskrivelsesfase, analysefase og anvendelsesfase.

Forskning viser, at simulationsundervisning er medvirkende til at skabe større sammenhæng mellem teori og praksis.

Scenariebaseret simulationsundervisning

Videoerne herunder skal ses som eksempler til refleksion over de tre faser. De skal derfor ikke opfattes som eksemplariske.