Om os

Webportal for Simulation er et 2 årigt udviklingsprojekt, støttet af Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling med Udlodningsmidler 2014.

De deltagende social- og sundhedsskoler ved projektstart er: 

 • Randers Social- og Sundhedsskole
 • Social- og sundhedsskolen Esbjerg
 • Social- og sundhedsskolen Fredericia Vejle Horsens
 • Social- og Sundhedsskolen FYN
 • Social & SundhedsSkolen, Herning
 • Social- og Sundhedsskolen Syd

Formålet med projektet er, at skabe en fælles, elektronisk vidensportal, der samler al relevant viden, forskning og undervisningsmateriale om brug af simulation som undervisningsmetode i social- og sundhedsuddannelserne.

Vidensportalen kan som udgangspunkt bruges af alle undervisere på de involverede social- og sundhedsskoler. Senere kan alle social- og sundhedsskoler blive inviteret til at bruge portalen.

Vidensportalen er som udgangspunkt tænkt som en videndelingsportal målrettet undervisningsmaterialer til SOSU-området, men da simulation også anvendes inden for andre erhvervsuddannelser, vil portalen på sigt kunne udvikles til at indeholde materialer, som kan anvendes inden for andre erhvervsuddannelser.

Den elektroniske vidensportal indeholder:

 • Nyeste forskning inden for brugen af simulation i undervisningen.
 • Instruktionsvideoer til undervisere om, hvordan de kan bruge simulation i undervisningen. Instruktionsvideoerne skal rettes mod de forskellige fagområder og temaer.
 • Tips og tricks til, hvordan man som underviser let kan implementere simulation i undervisningen.
 • Blog med mulighed for at sparre og diskutere brug af simulation i undervisningen på tværs af uddannelsesinstitutionerne.
 • Spørg en ekspert funktion med mulighed for at skrive til en ekspert på området, hvis man har spørgsmål til brug for sparring.

Projektperioden blev i juni 2016 forlænget med et år og udvidet med en aftale om projektsamarbejde med Regionalt simulationsprojekt på de midtjyske SOSU-skoler.

Regionalt simulationsprojekt på de midtjyske SOSU-skoler

De deltagende skoler i dette projekt er:

 • Randers Social- og Sundhedsskole
 • Social- og sundhedsskolen Fredericia Vejle-Horsens
 • Social- og SundhedsSkolen Herning
 • Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg 
 • Social- og Sundhedsskolen Østjylland

Formålet med projektet er at samle social- og sundhedsskolerne i Region Midtjylland om en ca. 3-årig fælles indsats for at udvikle teknologiunderstøttet, simulationsbaseret undervisning på social- og sundhedsuddannelserne.

Igennem projektet vil der etableres klare, velfunderede, regionale standarder for undervisningsformen til gavn for praktikken, herunder kommuner og regionen. Projektets videnskabeligt understøttede, faglige kvalificering af den nye undervisningsform vil betyde større læringsudbytte for eleverne.

Endelig vil projektet bidrage til etableringen af kompetenceudviklingsforløb for skolernes undervisere baseret på en fælles, regional forståelse af simulationsundervisningens potentialer.

Skolerne vil opnå formålet ved at skabe videnskabeligt underbyggede og erfaringsbaserede rammer for simulationsbaseret undervisning, så den nye under­visnings­forms potentiale bedre kan realiseres. 

Projektet har følgende mål:

 1. Afklaring, præcisering og formidling af fælles sprog og forståelse af simulationsbaseret læring i social- og sundhedsuddannelserne til gavn for skolerne indbyrdes og i samarbejdet med praktikstederne.
 2. En fælles model for simulationsbaseret undervisning, herunder:
  • simulationsscenarier (og skabelon for udvikling af scenarier)
  • tilrettelæggelse af læringsforløb: briefing før simulationsaktivitet, afvikling af simulation og efterfølgende debriefing
  • underviserguides for gennemførelse af simulationsbaseret undervisning.
 3. Udvikling af krav til fælles kompetenceudviklingsforløb inden for simulationsbaseret under­visning på social- og sundhedsuddannelserne, herunder initiativer til udvikling af et relevant erhvervspæda­gogisk diplommodul.

De forventede effekter af projektet (i modsætning til anvendelsen af simulationsbaseret undervisning i det hele taget) er spredt ud over en flerhed af målgrupper: Elever, undervisere og samarbejdspartnere.

 • Mere effektiv simulationsundervisning: Ved at anvende de af projektet udviklede metoder og scenarier kan simulationsundervisningen gennemføres på et dokumenteret og sikkert grundlag og dermed med større fagligt udbytte for eleverne.
 • Kompetenceudvikling: Med et fællesregionalt engagement vil projektet aktivt fremme udviklingen af et erhvervspædagogisk diplommodul i simulationsbaseret undervisning, der svarer til skolernes behov, og derigennem styrke undervisernes kompetence i metoden.
 • Fælles standarder: Ved at aftale en regional standard for simulationsbaseret undervisning gør skolerne det nemmere for praktikpladserne, herunder regionen og regionens kommuner, at vide, hvad en elev har været igennem og dermed kan forventes at mestre. Praktikpladserne forventes ligeledes at nyde godt af, at eleverne vil være bedre rustede, når de møder i praktik.

Redaktion og kontaktpersoner www.sosu-simulation.dk

Tanja Holm tah@sosufvh.dk 

Per Nordby Jensen pnj@sosufvh.dk